مشخصات فردی و زندگینامه
نام:احمد
نام خانوادگی:آکوچکیان
پست الکترونیک:a-akoochekian@hotmail.com
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم قرآنی ، جامعه شناسی

زندگی نامه

جناب دکتر احمد آکوچکیان در سال 1337  در شهر اصفهان دیده به جهان گشودند و در سال 1353 وارد حوزه علمیه قم شدند از اساتید ایشان می توان آیت الله آیات فاضل- صالحی- مازندرانی- حسن زاده را نام برد. ایشان لیسانس زیست شناسی خود را از دانشگاه اصفهان دریافت نموده  و پس از آن در دانشگاه لندن در رشته ژنتیک ادامه تحصیل دادند. در زمان جنگ به ایران بازگشتند و به تحقیق و تدریس پرداختند و همچنین به تالیف کتاب پرداختند .دریافت دکترای جامعه شناسی، تدریس انجیل در کلیسای چین، تجربه ادیان مختلف،.... از فعالیت های ایشان در خارج از کشور بوده است. سمت های مختلفی که تاکنون داشته اند عبارت از عضو هیئت علمی و معاونت پژوهشی دانشگاه هنر (پردیس) اصفهان ، رئیس مرکز نظریه پردازی دانشگاه اصفهان ، مدیر مسول بنیاد اندیشه دینی و مطالعاتی توسعه ،مشاور پژوهشی به وزارت صنایع – دفاع –اموزش و پرورش –مسکن و شهر سازی و مرکز مشارکت زنان ریاست جمهوری و...