تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
جامعه شناسی توسعه/اسیب شناسی 
دانشگاه اصفهان 
0.00 
فوق لیسانس 
 
ژنتیک 
دانشگاه لندن 
0.00 
دکترا 
1373 
جامعه شناسی توسعه 
 
0.00 
خارج 
 
 
 
0.00